KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Kariérové poradenství v podmínkách OA

1. Pracovníci poskytující poradenské služby v oblasti kariérového poradenství:

a) poradenští pracovníci:

Mgr. Hana Skalská – výchovná poradkyně pro třídy oborů EL a VS  a garant kariérového poradenství OA
Konzultační hodiny: pondělí: 9:55 – 11:30, jiný termín dle dohody

Místo: kabinet A 204

tel: 599 524 214, 728 952 504, 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Eva Mikulíková – výchovná poradkyně pro třídy oboru OA 
Konzultační hodiny: pondělí: 9:55 – 11:30, jiný termín dle dohody

Místo: kabinet C 204

tel: 599 524 242, 608 921 016

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

b) pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách:

třídní učitelé, učitel – metodik pro přípravu školních vzdělávacích programů, učitelé předmětů práva, učitelé dalších předmětů, zejména ekonomických předmětů, českého jazyka, cizích jazyků, společenské kultury, psychologie atd.

 

Náplň práce těchto pracovníků:
Výchovný poradce: poskytuje poradenské služby pro žáky, jejich rodiče a pedagogy v oblasti kariérového poradenství (např.: aktuální informace týkající se dalšího vzdělávání po ukončení studia na OA nebo uplatňování na trhu práce, …), spolupracuje s třídními učiteli, distribuuje žákům materiály, které pro ně škola obdrží, vede nástěnky VP, organizuje různé školní aktivity v rámci kariérového poradenství, …; náplň jeho práce vychází z Vyhlášky o poradenských službách č. 72/2005 Sb. a z Plánu práce VP.

Třídní učitel:

- spolupracuje s výchovným poradcem při poskytování poradenských služeb týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků třídy, při předávání informací a distribuci různých informačních materiálů apod.,

- zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy.,

- získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.

Učitel – metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu: koordinuje přípravu školních vzdělávacích programů
Učitelé práva: poskytují žákům zejména základní orientaci v otázkách pracovního práva a soukromého podnikání, seznamují žáky s trendy trhu práce a pomáhají jim získat představu o realitě pracovní pozice absolventa po nástupu do zaměstnání a zorientovat se ve světě práce
Další učitelé v možnostech svého předmětu:

- vedou žáky, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, motivují je k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře,

- učí žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech a nabídce vzdělávání, orientovat se v nich,

- učí studenty písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority.

 

2. Informovanost o porad. službách, aktuálních informacích, … :

- nástěnky VP – pavilon B, přízemí (jména a funkce poraden. pracovníků, konzultační hodiny, kabinety, kontaktní adresy a telefonní čísla odborných pracovišť, aktuální informace, …); pavilon A, přízemí - informace z oblasti kariérového poradenství,

- prezentační nástěnky ke kariérovému poradenství v rámci projektu ESF (pavilon B, přízemí, pavilon A – 1. patro),

- webové stránky školy – portál kariérového poradenství, aktuality pro studenty a pro veřejnost,

- informace ve vnitřním počítačovém systému školy přístupnému jen pedagogům (T) nebo určenému pro žáky (S),

- sborovna – nástěnka, sešit pokynů pro pedagogy.

 

3. Způsob spolupráce a komunikace porad. pracovníků se sborem a vedením školy

Poradenští pracovníci vzájemně úzce spolupracují při plnění konkrétních úkolů daných pro školní rok, vzájemně se informují, koordinují svou činnost. Podle potřeby a aktuálních problémů se scházejí s vedením, třídními učiteli, učiteli určitých předmětů nebo jinými pedagogy v oblasti preventivní, výchovné, poradenské.
Pro způsob komunikace s vedením školy nebo pedagogickým sborem využívají podle potřeby osobních pohovorů, pedagogických porad, předmětových komisí, schůzek třídních učitelů, schůzek vyučujících určitých konkrétních žáků apod., nebo písemnou komunikaci formou individuálních písemných pokynů, e-mailů, pokynů na nástěnce ve sborovně nebo pokynů v sešitě k tomu určenému.

Zpracovala: Mgr. Hana Skalská
Datum: 19. 9. 2016