KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Jak postupovat při výběru VŠ?

Jste ve 4. ročníku a přemýšlíte o tom, na kterou VŠ pošlete svou přihlášku?

Pár rad a otázek pro vás:

·         především vybírejte podle toho, co vás nejvíc zajímá, co byste chtěli dělat v budoucnu,

·         zvažte, zda jste na daný obor dostatečně připraveni ze studia OA nebo zda si budete muset některé profilové předměty dostudovat formou samostudia nebo přípravných kurzů,

·         zjistěte si informace o oborech na VŠ nebo VOŠ, které by vás zajímaly – pomůže vám při tom tento webový portál (informace jsou zaměřeny přímo na potřeby žáků OA) a e-mailová adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (určená jen pro OA a jen pro čtení; jsou zde zasílány informační maily pro žáky, které škola obdrží; přístupové heslo najdete na nástěnce vých. poradce), webové stránky VŠ a VOŠ(www.VysokeSkoly.czwww.vysokeskoly.com, webové stránky jednotlivých škol, www.vyssiodborneskoly.cz), projekt ISA(www.infoabsolvent.cz), , dále Učitelské noviny z listopadu tohoto roku se seznamem VŠ a jejich podmínkách pro přijímací řízení (k dispozici u vašeho třídního učitele a výchovné poradkyně)časopis KamPoMaturitě(www.kampomaturite.cz),  samozřejmě také informace na nástěnkách ve školeptejte se svých učitelů nebo výchovných poradkyň ve škole, využijte jejich konzultačních hodin, ptejte se svých spolužáků nebo přímo studentů jednotlivých VŠ; pokud si nebudete vědět rady, můžete také využít poradenských služeb pedag.-psychologických poraden nebo se obrátit s dotazem (zdarma) na Ústav pro informace ve vzdělávání(www.uiv.cz),

·         zvažte své schopnosti, povahové vlastnosti a svůj prospěch ve škole - zjistěte si, jak je VŠ náročná při výběru svých studentů (podmínky přijímacích zkoušek – např. jaký požaduje percentil při NSZ SCIO),

·         informujte se o tom, zda absolventi vybraného oboru najdou lehce uplatnění na trhu práce, o tom, jaké mají finanční ohodnocení v praxi,

·         přemýšlejte o finančních poplatcích, které jsou spojeny se studiem – možnosti ubytování na kolejích, poplatky za koleje a dopravu, stravování, učebnice; zvažte, zda není výhodnější studovat v místě bydliště, případně se informujte, zda máte nárok na nějaké stipendium nebo sociální podporu,

·         zjistěte si přesné požadavky pro přijímací zkoušky a pro přijímací řízení,vycházejte vždy z webových stránek dané VŠ a fakulty (každá VŠ i fakulta má své vlastní požadavky, někdy dojde ke změně i po uveřejnění požadavků v Učitelských novinách), za správné vyplnění přihlášky a za včasné odeslání poplatku za přijímací řízení na správnou adresu, za donesení požadovaných dokumentů k přijímací zkoušce nebo k zápisu si zodpovídáte jen vy sami, zjistěte si také všechny dostupné informace o podmínkách přijímacího řízení – jeho organizaci, bodování přijímacího testu, možnosti bonusových bodů, např. za maturitu s vyznamenáním, státnice nebo certifikáty z cizích jazyků, praxi; podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek apod.; můžete využít dne otevřených dveří,

·         zjistěte si, do kdy platí akreditace daného oboru,

·         pokud VŠ vyžaduje NSZ SCIO, pročtěte si podrobně webové stránky SCIO (www.scio.cz/nsz), nezapomeňte, že na SCIO testy se musíte přihlásit zvlášť;pokud VŠ vyžaduje doložení certifikátu, musíte si o něj zažádat u SCIA (můžete i dodatečně),

·         zvažte výběr vašich maturitních předmětů, seminářů nebo kurzů tak, aby byly v souladu s přijímacími zkouškami,

·         zvažte možnost využít přípravných kurzů pro přijímací zkoušky, zjistěte si dostupnou literaturu k přípravě; pro přípravu na NSZ OSP (např. pro VŠB-EkF nebo SLU - Obchodně-podnikatelskou fakultu v Karviné) doporučuji zakoupit si příklady tištěných testů nebo on-line testy; přípravné kurzy organizované SCIEM mohou pomoci, ale jsou velmi drahé; pro přijímací zkoušky jiných fakult se informujte na webových stránkách agentur např. Sokrates nebo Tutor,

·         zjistěte si, zda budete potřebovat lékařské doporučení a objednejte se včas (např. na některé pedagog. obory, na které budete potřebovat foniatrické a logopedické vyšetření, nebo na sportovní nebo vojenské fakulty),

·         zjistěte si, jakou přihlášku bude fakulta akceptovat (mnoho fakult dnes vyžaduje pouze elektronickou přihlášku); termín pro odevzdání přihlášek je na většině veřejných VŠ do 28. 2., pokud se však dělají talentové zkoušky, podávají se přihlášky dříve,

·         můžete využít Dne otevřených dveří na fakultách, ale zvažte, zda vám nebude chybět výuka ve škole,

·         zvažte počet přihlášek, které si pošlete; každá z nich je spojená s finančními výdaji(asi 500 Kč)počet přihlášek na osobu však není omezen; termíny přijímacích zkoušek se mohou krýt (omluvou je jen nemoc),

·         zvažte, jestli si chcete podat přihlášku na školu, kterou nechcete studovat, ale víte, že na ni budete přijati, anebo jestli při neúspěchu při přijetí raději nepůjdete pracovat nebo nebudete studovat cizí jazyky.

VAŠE ROZHODNUTÍ PRO VÝBĚR VŠ OVLIVNÍ VÁŠ CELÝ BUDOUCÍ ŽIVOT. POLOŽTE SI PROTO NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

·         BUDE MNE BAVIT PRÁCE, KTEROU BUDU DĚLAT PO VYSTUDOVÁNÍ DANÉHO OBORU A BUDU SCHOPNÝ/Á DĚLAT DANOU PRÁCI?

·         ZJISTIL/A JSEM SI DOSTATEK INFORMACÍ O SVÝCH MOŽNOSTECH DALŠÍHO POMATURITNÍHO STUDIA?

·         POROVNAL/A SIS HODNOCENÍ A VÝHODY FAKULT, KTERÉ DANÝ OBOR NABÍZÍ?

·         MÁM ŠANCI NA PŘIJETÍ?

·         KOLIK STUDENTŮ DOKONČÍ DANÝ OBOR?

·         JE DANÁ FAKULTA KVALITNÍ, MÁ DOBRÉ JMÉNO NA TRHU PRÁCE?

·         BUDU MOCI BYDLET NA KOLEJÍCH? KOLIK BUDU MĚSÍČNĚ POTŘEBOVAT NA UBYTOVÁNÍ, STRAVU, ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA DOPRAVU?

·         BUDU MOCI BĚHEM STUDIA PRACOVAT?

·         BUDU POTŘEBOVAT LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ?

·         BUDU MUSET DĚLAT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE FORMĚ NSZ SCIO NEBO NA DANÉ FAKULTĚ? Z JAKÝCH PŘEDMĚTŮ?

·         JAK SE BUDU PŘIPRAVOVAT NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

·         OVĚŘIL/A JSEM SI PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH DANÉ FAKULTY?

 

Aktualizováno 27. 10. 2015, Mgr. Hana Skalská