Vážení rodiče,

SRPŠ fungující při Obchodní akademii v Ostravě – Mariánských Horách patří tradičně k velmi významným sociálním partnerům školy a v příštím roce bude opět pokračovat v podpoře akcí, které jsou nezbytnou součástí vzdělávání a výchovy žáků, a také v pomoci při dalším materiálním vybavení školy.

Vedení a pedagogové školy kladou důraz na stále kvalitnější a efektivnější vyučování, v němž je nezbytné zapojit moderní vybavení, a především výpočetní techniku, která je dnes neodmyslitelná při vyučování většiny předmětů. Za nezbytné je dnes považováno i vybudování praktického pracoviště školy, což je možno nalézt ve vybavení učeben fiktivních firem, studentské společnosti, přírodní zahrady a řady odborných učeben pro výuku odborných ekonomických předmětů, přírodovědných, IT i cizích jazyků. Jedině tak může škola obstát v konkurenčním prostředí mezi ostatními školami a nabídnout vzdělání s vysokými parametry a přidanou hodnotou. Aby tuto představu mohla škola naplnit, potřebuje získat další finanční zdroje, neboť současné provozní prostředky, včetně financování z evropských projektů, zdaleka neumožňují zajistit veškeré vzdělávací potřeby.

Obchodní akademie se pravidelně prezentuje svými aktivitami na veřejnosti, a to nejen účastí v soutěžích, ale také pořádáním konferencí, veletrhu fiktivních firem na výstavišti Černá louka, pořádáním vánoční akademie pro studenty a rodiče, zahraničními exkurzemi, vydáváním školního časopisu a řadou dalších akcí. V letošním roce byla naše OA pořadatelem 27. ročníku mistrovství ČR v grafických disciplínách. V posledních čtyřech letech škola nabídla svým žákům z projektu Erasmus třítýdenní zahraniční odbornou praxi v Irsku, Německu a Španělsku. OA také nabízí bezplatně řadu nepovinných předmětů jako je příprava žáků na cizojazyčné certifikáty nebo seminář z matematiky pro VŠ a řadu praktických předmětů. Tradicí se již staly vyrovnávací kurzy pro žáky 1. ročníku z českého jazyka a matematiky.

Studentům školy se nabízí i spousta nových možností. Vedení školy usiluje o zkvalitnění výuky cizích jazyků především tím, že anglický jazyk vyučují zahraniční lektoři z Velké Británie
a USA, kteří jsou financování z projektových finančních prostředků. Dále prohlubujeme vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a problematiky environmentální výchovy
a vzdělávání. Na naší škole bylo v roce 2018 založeno Centrum managementu
a udržitelného rozvoje MSK, které zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků
a vedení škol v oblastech enviromentu a ŽP. Žáci jsou také v souladu se záměry MŠMT vedeni ke zdravému životnímu stylu. Za tímto účelem jsou organizovány Dny zdraví a sportu
a sportovní turnaje. Dlouhodobým cílem je také výstavba hřiště, která snad bude konečně v tomto roce realizována. V příštím školním roce bude pokračovat na základě povolení MŠMT výuka některých předmětů v cizím jazyce – v angličtině, čímž zcela určitě dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Toto zaměření školy na výuku cizích jazyků se již nyní projevuje ve zlepšení výsledků u maturitní zkoušky, i v rámci složení certifikátu z cizojazyčné korespondence. Z tohoto důvodu začala škola realizovat svůj záměr, a sice zahájila v školním roce 2018/2019 poprvé studium nového oboru – zahraniční obchod. Zároveň se ukazuje, že někteří absolventi úspěšně pokračují ve vysokoškolském studiu na zahraničních školách a také hledají zaměstnání v zahraničí a firmách se zahraniční majetkovou účastí.

V podpoře některých aktivit by rodičovské sdružení rádo pokračovalo. Jedná se o příspěvek na lyžařský výcvik prvních ročníků, poznávací exkurzi do Prahy, účast studentů fiktivních firem na veletrzích v zahraničí, podporu Ostravského veletrhu fiktivních firem, jehož je škola pořadatelem, podporu Dne zdraví, Evropského parlamentu mládeže a řady soutěží pořádaných školou, v neposlední řadě pak i oceňování nejlepších žáků. Za přínosnou lze považovat
i podporu investičních akcí školy. Velký význam je také kladen na prohloubení vztahu žáků k přírodě a životnímu prostředí, proto je snahou tento vztah posílit i přes nově  budovanou přírodní zahradu. Škola se dlouhodobě zaměřuje na podporu talentovaných žáků, a proto využívá dotací, které poskytuje SMO a KÚ. Rovněž vede žáky k dobrovolnické a charitativní činnosti a zapojila se do realizace vzdělávacího programu, který podporuje osobnostní rozvoj žáků, Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. 

Bližší informace o aktivitách školy, které mohly doposud proběhnout také díky podpoře rodičovského sdružení, můžete sledovat na našich webových stránkách.

Vážení rodiče, abychom mohli tyto záměry i nadále podporovat, potřebujeme Vaši pomoc. Proto se na vás obracíme s prosbou o poskytnutí jednorázového příspěvku na celou dobu studia vašeho dítěte, a to ve výši 2000,- Kč na účet SRPŠ. Budeme velmi rádi, jestliže nám poskytnete tento příspěvek nejpozději do 30. 9. 2019, abychom mohli sestavit návrh hospodaření pro školní rok 2019/2020. Pokud žák studium na této škole nedokončí, bude Vám vrácena poměrná část příspěvku.

Vážení rodiče, velmi bychom ocenili, kdybychom díky vaší pomoci mohli se školou spolupracovat ve stejném rozsahu jako doposud a přispívat na její aktivity. Uvědomujeme si, že zajištěním kvalitnějšího prostředí a vybavení školy bude našim dětem poskytnuto lepší vzdělání a pomůžeme tak k dalšímu rozvíjení jejich osobnosti. Věříme, že je to naše společné přání. Jsme si vědomi, že pro některé z Vás je poskytnutí příspěvku velmi složitou záležitostí, ale o to více si ceníme vaší štědrosti.

Za pochopení a finanční podporu Vám děkuji.

                                                                                        Lenka Řeháková, předsedkyně SRPŠ

 

Informace o způsobu placení příspěvku 

Prosíme, plaťte složenkou typu A-V nebo bankovním převodem na číslo účtu: 

Česká spořitelna 1658023369/0800 (SRPŠ při Obchodní akademii a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory), jako variabilní symbol uveďte rodné číslo žáka a do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno žáka a třídu - jak při platbě složenkou, tak při platbě bankovním příkazem.

 

Pin It