eskola600-klik

Vážení rodiče,
SRPŠ fungující při Obchodní akademii v Ostravě – Mariánských Horách patří tradičně k velmi významným sociálním partnerům školy a v příštím školním roce bude opět pokračovat v podpoře akcí, které jsou nezbytnou součástí výchovy a vzdělávání žáků, a také v pomoci při dalším materiálním vybavení školy. Vedení a pedagogové školy kladou důraz na stále kvalitnější a efektivnější vyučování, v němž je nezbytné moderní vybavení učeben, zejména výpočetní technikou, u které dochází k zastarávání a je potřeba zafinancovat obnovu stávajících odborných učeben. Za nezbytné je dnes považováno i vybudování praktického pracoviště školy, což je možno nalézt ve vybavení učeben fiktivních firem, studentské společnosti, přírodní zahrady, nových učeben podnikavosti a polytechniky a dalších odborných učeben pro výuku ekonomických, přírodovědných a IT předmětů, včetně učeben cizích jazyků. Jedině tak může škola obstát v konkurenčním prostředí mezi ostatními školami a nabídnout vzdělání s vysokými parametry a přidanou hodnotou. Aby tuto představu mohla škola naplnit, potřebuje získat další finanční zdroje, neboť současné provozní prostředky, včetně financování z evropských projektů, zdaleka neumožňují zajistit veškeré vzdělávací potřeby.
Obchodní akademie se pravidelně prezentuje svými aktivitami na veřejnosti, a to nejen účastí v soutěžích, ale také pořádáním konferencí, veletrhu fiktivních firem na výstavišti Černá louka, pořádáním vánoční akademie pro studenty a rodiče, zahraničními exkurzemi, vydáváním školního časopisu a řadou dalších akcí. Škola byla zařazena do přidružené sítě škol UNESCO. Také se zapojila do projektu Světová škola. Bude usilovat o získání prestižního certifikátu Světová škola, který uděluje společnost Člověk v tísni, ADRA a ARPOK. V roce 2018 se naše škola poprvé zapojila do programu Duke of Edinburgh (DofE), který motivuje mladé lidi, kteří se nebojí dosahovat velkých cílů. Součástí programu je dobrovolnictví, rozvoj talentu, sport, ale také účast v dobrodružné expedici. V posledních letech škola nabízí žákům z projektu Erasmus tří až čtyřtýdenní zahraniční odbornou praxi v Irsku, Německu a Španělsku. OA také nabízí bezplatně řadu nepovinných předmětů jako je příprava žáků na cizojazyčné certifikáty, právní praktikum, sekretářské práce nebo seminář z matematiky pro VŠ a řadu praktických předmětů. Tradicí se již staly konzultační hodiny pro žáky ze všech vyučovaných předmětů. Škola se snaží uplatnit vůči žákům individuální přístup ve vzdělávání a tím zohledňovat individuální potřeby svých žáků. Žákům školy se nabízí i spousta nových možností. Vedení školy usiluje o zkvalitnění výuky cizích jazyků především tím, že anglický jazyk vyučují zahraniční lektoři, kteří jsou financování z projektových finančních prostředků. Dále prohlubujeme vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a problematiky environmentální výchovy a vzdělávání. Na naší škole bylo v roce 2018 založeno Centrum managementu a udržitelného rozvoje MSK, které zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a vedení škol v oblastech enviromentu a ŽP. Žáci jsou také v souladu se záměry MŠMT vedeni ke zdravému životnímu stylu. Za tímto účelem jsou organizovány Dny zdraví a sportu a sportovní turnaje, pořádané na novém hřišti vybudovaném pro kvalitnější výuku hodin tělesné výchovy. Díky pomoci rodičovského sdružení se podařilo vybudovat přírodní zahradu školy, která žákům přináší i relaxační zónu, kterou mohou využívat během přestávek a volných hodin. Pokračujeme na základě povolení MŠMT s výukou některých předmětů v cizím jazyce – v angličtině, čímž zcela určitě dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Vedení školy, které vychází z výstupů dotazníků žáků oboru ZO, má zájem, aby hlavně některé odborné předměty tohoto oboru byly vyučovány v anglickém jazyce, a proto byli pro tento školní rok přijati i noví, perspektivní učitelé, kteří by se měli na této výuce podílet. Takovéto zaměření školy na výuku cizích jazyků se již nyní projevuje ve zlepšení výsledků u maturitní zkoušky, i v rámci složení certifikátu z cizojazyčné korespondence. Z tohoto důvodu začala škola realizovat svůj záměr, a sice zahájila v školním roce 2018/2019 poprvé studium oboru – zahraniční obchod. Zároveň se ukazuje, že někteří absolventi úspěšně pokračují ve vysokoškolském studiu na zahraničních školách a také hledají zaměstnání v zahraničí a firmách se zahraniční majetkovou účastí. V podpoře některých aktivit by spolek rodičů a přátel školy rád pokračoval. Jedná se o poskytnutí příspěvku na adaptační kurzy prvních ročníků, lyžařský výcvik, sportovní kurz, na poznávací exkurzi čtvrtých ročníků do Prahy, na účast studentů fiktivních firem na veletrzích v zahraničí, na podporu Ostravského veletrhu fiktivních firem, jehož je škola pořadatelem, na podporu Dne zdraví, Evropského parlamentu mládeže, řady soutěží i aktivit pořádaných školou. Dále SRPŠ poskytuje příspěvek na organizaci stužkovacího večírku a na záležitosti spojené s ústní maturitní zkouškou. V neposlední řadě se spolek podílí i na oceňování nejlepších žáků ve formě dárkových poukazů. Za přínosnou lze považovat i podporu investičních akcí školy, včetně investic vycházejících ze zájmu žáků studentské rady. V letošním školním roce bylo pořízeno materiální vybavení pro expedice v rámci Dofe, byl pořízen řezací plotr pro fiktivní firmy a vyčleněny prostředky pro nákup posilovacích strojů k doplnění posilovny školy. Velký význam je také kladen na prohloubení vztahu žáků k přírodě a životnímu prostředí, proto je snahou tento vztah posílit i přes nově budovanou přírodní zahradu a botanickou zahradu. V příštím školním roce bychom chtěli v investicích vycházejících z podnětů žáků pokračovat. Škola se dlouhodobě zaměřuje na podporu talentovaných žáků, a proto využívá dotací, které poskytuje SMO a KÚ. Rovněž vede žáky k dobrovolnické a charitativní činnosti a zapojila se do realizace vzdělávacího programu, který podporuje osobnostní rozvoj žáků, a to Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Bližší informace o aktivitách školy, které mohly doposud proběhnout také díky podpoře SRPŠ, můžete sledovat na našich webových stránkách.
Vážení rodiče, abychom mohli tyto záměry i nadále podporovat, potřebujeme Vaši pomoc. Proto se na vás obracíme s prosbou o poskytnutí jednorázového příspěvku na celou dobu studia Vašeho dítěte, a to ve výši 2000,- Kč na účet SRPŠ. Budeme velmi rádi, jestliže nám poskytnete tento příspěvek nejpozději do 30. 9. 2022, abychom mohli sestavit návrh hospodaření pro školní rok 2022/2023. Pokud žák studium na této škole nedokončí, bude Vám na základě písemné žádosti vrácena poměrná část příspěvku zpět.
Vážení rodiče, velmi bychom ocenili, kdybychom díky Vaší pomoci mohli se školou spolupracovat ve stejném rozsahu jako doposud a přispívat na její aktivity. Uvědomujeme si, že zajištěním kvalitnějšího prostředí a vybavení školy bude našim dětem poskytnuto lepší vzdělání a pomůžeme tak k dalšímu rozvíjení jejich osobnosti. Věříme, že je to naše společné přání. Jsme si vědomi, že pro některé z Vás je poskytnutí příspěvku velmi složitou záležitostí, ale o to více si ceníme Vaší štědrosti.

Za pochopení a finanční podporu Vám děkuji.
Pavel Lajtoch, předseda SRPŠ

 Informace o způsobu placení příspěvku 

Prosíme, plaťte složenkou typu A-V nebo bankovním převodem na číslo účtu:
Česká spořitelna 1658023369/0800 (SRPŠ při Obchodní akademii a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory), jako variabilní symbol uveďte rodné číslo žáka a do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno žáka a třídu - jak při platbě složenkou, tak při platbě bankovním příkazem.

 

Pin It