studijní obory

Obchodní akademie 63-41-M/02

Univerzální obor obchodně-podnikatelského zaměření připravuje žáky pro výkon různorodých činností spojených s podnikáním v soukromých podnicích, v obchodních a akciových společnostech, družstvech a jiných právních formách podniků ve sféře výroby a obchodu, v bankovním sektoru a ve společnostech se zahraničními partnery. Typickými úkony, kterými se absolventi zabývají, jsou marketingové činnosti v tuzemsku i zahraničí, činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jako jsou účetnictví, statistika, cenová tvorba, daňová agenda, kvalifikované sekretářské a korespondenční práce (včetně styku se zahraničními partnery). Absolvent bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace (písemné i ústní), bude ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh, včetně práce s internetem. Absolvent získá vzdělání srovnatelné s obdobným vzděláním ve vyspělých evropských zemích, které mu umožní ucházet se o přijetí ke studiu na vysoké škole a vytváří podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti.

Když to shrneme:
- univerzální obor ekonomického směru
- důraz na praktické zvládnutí ekonomických dovedností s využitím IT
- účetnictví, finance, pojišťovnictví, daně, ...
- kvalifikované administrativně-správní dovednosti
- kompetence k podnikatelské činnosti
- kvalitní příprava pro další studium na VŠ především ekonomického zaměření.

 

Obchodní akademie 63-41-M/02 – zahraniční obchod

od 1. 9. 2018 bude na Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách žákům nabídnuto vyučování podle nového vzdělávacího programu zaměřeného na zahraniční obchod. Žáci se seznámí s problematikou mezinárodních financí, mezinárodního účetnictví, mezinárodní ekonomie, zahraničního obchodu, mezinárodního práva. Ve výuce budou využívány poznatky ze spolupráce s firmami a zkušenosti z bilingvní výuky odborných předmětů. V profilu žáka bude pokračovat zaměření na výuku cizích jazyků, žáky čeká vzdělávání ve třech světových jazycích a předmět mezinárodní jednání v cizím jazyce. Žákům bude i nadále umožněno složení certifikátu z obecné angličtiny a cizojazyčné korespondence. Odbornou praxi budou žáci vykonávat v tuzemsku ve firmách se zahraniční účasti a v rámci projektu Erasmus+ také v zahraničí, v zemích EU. Absolvent tohoto vzdělávacího programu nalezne uplatnění v řídící, obchodní a podnikatelské činnosti v mezinárodních firmách, bankách, účetních firmách, státních i nestátních institucích zaměřených na oblast mezinárodních vztahů u nás i v zahraničí. Absolventi oboru budou připraveni pro další studium na VŠ především odborného zaměření.

Když to shrneme:
- obor ekonomického směru specializující se na mezinárodní obchod
- výuka tří světových jazyků
- mezinárodní právo, finance, účetnictví, ekonomie
- mezinárodní vztahy a komunikace
- předpoklad pro práci v zahraničních firmách
- kvalitní příprava pro další studium na VŠ především ekonomického zaměření.

 

Ekonomické lyceum 78-42-M/02

Absolvent ekonomického lycea na základě studia všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů získá složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělávání umožňující mu pokračovat ve studiu na kterékoli vysoké škole. Rovněž získá větší rozsah vyučovacích hodin v cizím jazyce tak, aby byl schopen při ukončení studia obhájit jazykový certifikát. Při přímém nástupu do praxe je absolvent schopen rychle se orientovat, zapracovat se a vykonávat obdobné činnosti jako absolvent obchodní akademie. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti obecně odborného (ekonomického) vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady.

Když to shrneme:
- obecně odborné vzdělávání
- vyšší počet vyučovacích hodin v cizím jazyce
- vyšší počet všeobecně vzdělávacích předmětů
- odborné ekonomické předměty
- komplexní IT dovednosti
- předpoklad pro pokračování na kterékoliv vysoké škole.

 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

Připravuje žáky pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích správních agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy, zejména těch, které mají sídlo v regionu školy. Typickými úkony, kterými se absolventi zabývají, jsou např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných výborů a komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků spojených se správním řízením. Absolventi studia se mohou dále vzdělávat na vysoké škole, zejména ekonomického a právního směru.

Když to shrneme:
- příprava pro výkon státní správy a samosprávy
- profesní znalost a aplikovatelnost právní legislativy
- důraz na práci s IT
- získání předpokladů pro studium na VŠ především ekonomického a právního zaměření.

 

 

Učební plány nabízených studijních oborů naleznete na webu v části
STUDIUM - DOKUMENTY - Školní vzdělávací program.