KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Dokumenty

Zákon č. 561 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška MŠMT 13/2005 Sb., o středoškolském vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních

Úmluva o právech dítěte

Listina základních práv a svobod

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávácími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

 

2.12. 2008, Mgr. Skalská