KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Vyšší odborné školy

Často slyším dotazy u svých žáků jako „Co to je VOŠ? Jaký je rozdíl mezi bakalářským studiem na VŠ a VOŠ? Budu finančně hodnocen podobně jako absolvent bakalářského studia? Mohu pokračovat v magisterském studiu na VŠ? Kde najdu jejich přehled? Budu mít nějaký titul po absolvování VOŠ? Jak dlouho budu muset studovat? Musím dělat přijímací zkoušky? Do kdy se musí odeslat přihlášky? Najdu uplatnění na trhu práce? “

V následujících částech textu můžete najít odpovědi na tyto a další otázky spojené se studiem na VOŠ.

 

 

1. Obecné informace formou odpovědí na otázky.

Co to je VOŠ?

VOŠ je zkratka pro vyšší odbornou školu, která je samostatným typem studia, který existuje od roku 1990. Vzorem pro zavedení tohoto typu škol byly podobné školy v zahraničí, které zde již existovaly řadu let a které mají své pevné místo v systému vzdělávací soustavy. Vyšší odborné školy jsou u nás velmi často přidruženy ke středním školám a jsou zřizovány kraji. Nabízejí obvykle dvou-čtyřleté prakticky orientované studium. Jeho délka záleží také na tom, zda studujete v denní formě studia nebo dálkové, která je obvykle o něco delší.

Kolik jich je v ČR, jsou jen soukromé?

V současné době je jich  v ČR evidováno 184. Existují školy veřejné (státní), soukromé a také církevní. Každý rok je přijímáno na VOŠ asi 13 000 studentů. Ne všichni však VOŠ dokončí. Někteří z nich po prvním ročníku přejdou na VŠ, někteří se nepřipravují dostatečně na výuku a neuspějí u zkoušek, někteří se mohou dostat do obtížných rodinných nebo osobních situací a rozhodnou se nastoupit do zaměstnání z finančních důvodů nebo někteří zjistí, že je daný obor vůbec nebaví a nechtěli by podobnou profesi v daném oboru vykonávat. Někteří studenti totiž volí VOŠ jako alternativu toho, že nebyli přijati na VŠ podobného zaměření. Mnozí však chtějí na VOŠ studovat proto, aby získali zejména lepší praktické odborné dovednosti a znalosti, a měli tak lepší pozici na trhu práce při získávání zaměstnání.

Jaký je rozdíl mezi bakalářským studiem na VŠ a vyšší odbornou školou?

Hlavní rozdíl mezi výše uvedenými typy studia je v tom, že vyšší odborné školy jsou daleko více zaměřené na odbornou praxi, jejíž absolvování  je nedílnou součástí výuky a podmínek pro ukončení studia. Obvykle je tato odborná praxe krátkodobá během celého studia a dlouhodobá, která trvá celý jeden semestr, což umožňuje studentům proniknout hlouběji do svého oboru a získat cenné odborné praktické dovednosti. Studium na VOŠ však není považováno za vysokoškolské studium, i když studium zde trvá 3 roky jako bakalářské studium na VŠ a jeho organizace a pojetí výuky je podobné studiu na VŠ. Studenti mají také nejprve během semestru výuku formou přednášek nebo seminářů a pak následuje zkouškové období, ve kterém musí složit předepsané zkoušky.

Bakalářské studium na VŠ je spíše teoretické. Absolventi bakalářského studia již však mají vysokoškolské vzdělání, i když jen nižšího typu. U mnoha oborů mohou navázat na magisterské studium a získat tak titul Ing., Mgr. apod. Na toto studium nemohou navázat ti, kteří absolvovali pouze VOŠ. Nedávno – od roku 1999 však vznikly některé soukromé vysoké školy nebo vysoké školy neuverzitního typu, které umožňují absolventům VOŠ navázat na své studium a získat tak i bakalářské vzdělání ukončené bakalářskými zkouškami a  titul Bc., a to např. po roce studia na VŠ.

Jsou absolventi VOŠ hodnoceni stejně jako absolventi bakalářského studia?

Bohužel často je tomu tak, že absolventi stejného oboru na VOŠ jsou v praxi finančně hodnoceni méně než absolventi stejného bakalářského oboru na VŠ. Platy absolventů VOŠ spíše odpovídají platům středoškoláků. Samozřejmě vždy však záleží na každém jednotlivci, jak se prosadí.

V čem je tedy výhoda VOŠ oproti bakalářskému studiu?

Absolventi VOŠ jsou často více žádáni na trhu práce, protože mají dobré praktické dovednosti. Dovedou se lépe a snadněji orientovat v praxi při nástupu do zaměstnání.

Uvažuje se o nějaké změně v systému do budoucna?

V současné době se uvažuje dle vyjádření viceprezidenta Unie zaměstnavatelských svazů ČR o tom, že do 4 let by se měly vyšší odborné školy transformovat na tzv. profesní instituty, které by byly zařazeny do systému vysokoškolského vzdělávání a které by měly nabízet dvouleté pomaturitní studijní programy a tříleté bakalářské obory. Instituty by však byly i nadále spravovány kraji.

Mají VOŠ nějaké závěrečné zkoušky? Získají absolventi VOŠ nějaký titul?

Studenti musí na konci studia úspěšně zvládnout tzv. absolutorium, během kterého musí prokázat znalosti a dovednosti z odborných předmětů, ale také znalosti z cizího jazyka, zejména týkající se oblasti témat a slovní zásoby vztahující se k danému oboru. Absolventi získávají titul DiS (diplomovaný specialista).

Budu muset platit školné?

Studenti  musí platit školné nejen na školách soukromých, ale i na školách státních, a to obvykle ve výši 3 000 – 6000 Kč. Na soukromých školách je školné samozřejmě vyšší, většinou mezi 10 000 a 40 000 Kč. Na školách církevních je školné obvykle 2 500 Kč

Jak je to s přihláškami, musí uchazeči dělat přijímací zkoušky?

Většina  VOŠ má termín pro odeslání přihlášek do 31.5. 2010. Některé však již dříve, např. do 21.5. 2010. Obvykle školy otevírají i druhé kolo přijímacích zkoušek v srpnu pro ty, kteří se nedostali na VŠ. Přihláška je buď elektronická nebo klasická tištěná, kterou požaduje většina škol, která je však odlišná od přihlášek na VŠ. Tiskopis přihlášky pro VOŠ si můžete zakoupit v prodejně SEVT (Denisova 1, Moravská Ostrava, otevřeno Po-Pá od 8:00 do 17:00 hodin) nebo si ji stáhnout z internetu nebo webových stránek škol (je nutné dodržet formát A3). Bližší informace k vyplnění přihlášky najdete také na tomto portálu v části „Jak vyplnit přihlášku?“. Platné pokyny k vyplnění a odeslání a informace o podmínkách přijímacího řízení najdete na webových stránkách jednotlivých škol. Ty jsou pro vás závazné. Hodně škol již dnes neorganizuje přijímací zkoušky, ale bere v úvahu výsledky prospěchu na střední škole v jednotlivých ročnících nebo jen z některých předmětů. S žádostí o potvrzení prospěchu ve škole se obraťte na svého třídního učitele.

Pokračují absolventi naší OA často na VOŠ? Které obory si volí?

Podle průzkumu o uplatnění našich absolventů vím, že každoročně několik absolventů z ročníku  vždy pokračuje ve studiu programu sociální práce na Vyšší odborné škole sociální, která je součástí naší školy. Jinak většina žáků upřednostňuje studium na VŠ nebo zaměstnání. Pokud byste si chtěli volit ekonomické obory na VOŠ, pečlivě zvažte, který obor si zvolíte, abyste zbytečně neopakovali studium předmětů, které jste již absolvovali na OA. 

 

2. Přehled oborů na VOŠ – kde je hledat, náš region.

Nejrychlejší způsob, jak si vyhledat vhodnou VOŠ a obor je využít projektu ISA -www.infoabsolvent.cz, kde můžete vyhledávat buď pomocí uvedeného oboru – po kliknutí  se vám objeví VOŠ v celé republice, které daný obor nabízejí, nebo pomocí výběru školy v daném regionu – pak se vám objeví obory, které na dané škole můžete studovat. Ihned si můžete kliknout na webové stránky dané školy a získat podrobné informace. Další informace najdete na webových stránkách, www.vyssiodborneskoly.com, www.vyssiodborneskoly.cz, www.kampomaturite.cz, www.ssvs.cz, www.asociacevos.cz, … . Také se můžete obrátit na výchovného poradce ve škole, který obvykle má seznam VOŠ i v tištěné podobě nebo na další poradenská pracoviště.

 

VOŠ v Moravskoslezském kraji a podmínky pro škol. rok 2010/2011 (před podáním přihlášky si ověřte údaje na web. stránkách školy):

AHOL – Vyšší odborná škola o.p.s, www.ahol.cz

obory: Aplikace výpočetní techniky (jen denní forma), Finanční poradenství, Sociální pojišťovnictví, Cestovní ruch, Finance, Účetnictví a finanční řízení, Mezinárodní obchod a přeprava

školné: denní studium: 20 200 Kč, dálkové studium: 17 600 Kč ročně

přijímací zkoušky: ne


Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o., www.svosp.cz

obory: Manažer a ekonom firmy, Manažer provozu, Řízení malého a středního podniku

školné: denní studium: 16 000 Kč, dálkové studium: 11 000 Kč ročně

přijímací zkoušky: pohovor


Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, www.voss-ova.cz

obor: Sociální práce a sociální pedagogika

školné: 3 000 Kč

přijímací zkoušky: ne


Vyšší odborná škola SOKRATES, s.r.o, www.sokrates.cz/vos

Obor: Obecně právní činnost

školné: denní studium: 5 980 Kč/rok, dálkové studium: 16 980 Kč ročně

přijímací zkoušky: pohovor


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, www.zdrav-ova.cz

obory: Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaná všeobecná sestra (jen denní forma studia u všech oborů)

školné: 3 000 Kč

přijímací zkoušky: cizí jazyk, chemie nebo biologie, u oboru zubní technik i zkouška zručnosti


Vyšší odborná škola DAKOL a střední škola DAKOL, o.p.s, www.dakol-karvina.cz

obor: Podnikatel pro obchod a služby

školné: denní studium: 16 800 Kč, dálkové studium: 17 500 Kč ročně

přijímací zkoušky: pohovor


Vyšší odborná škola a hotelová škola, přísp. Organizace, www.vosahs.cz

obory: Rozvoj a řízení regionální turistiky, Řízení hotelového provozu

školné: 4 000 Kč

přijímací zkoušky: ne


Goodwill – Vyšší odborná škola, s.r.o., www.vos-goodwill.cz

obory: Cestovní ruch, Zahraniční obchod

školné: denní studium: 16 500 Kč, dálkové studium: 15 000 Kč ročně

přijímací zkoušky: ne


Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, přísp. organizace, www.zemedelka.opava.cz

obor: Regionální politika zemědělství a venkova (jen denní forma)

školné: 4 000 Kč

přijímací zkoušky: ne


Vyšší odborná škola Havířov, s.r.o., www.obaka-havirov.cz

obory: Gastronomie a hotelnictví, Veřejná správa a regionální rozvoj, Cestovní ruch

školné: denní studium: 16 000 Kč, dálkové studium: 15 000 Kč ročně

přijímací zkoušky: pohovor


Vyšší odborná škola , střední odb. škola a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace, www.voskop.cz

obory: Ekonomika podniku a management, Strojírenství

školné: 3 000 Kč

přijímací zkoušky: u denní formy pohovor, u dálkové formy obecné studijní předpoklady


3. Naše Vyšší odborná škola sociální v Ostravě-Mariánských Horách

Naše škola patří mezi VOŠ veřejné (státní). Studenti zde mohou studovat obor Sociální práce a sociální pedagogika v rámci programu Sociální práce. Jsou připravováni pro práci v různých oblastech sociálních služeb, kdy mohou uplatňovat různé metody sociální práce jak s jednotlivcem, tak i se skupinou klientů. Jsou také připraveni pro komunitní práci.

Školné činí 3000 Kč za akademický rok. Přihlášky v tištěné podobě se přijímají do 31.5. 2010 k prvnímu kolu přijímacího řízení. Přijímací zkoušky nebudou organizovány. Druhé kolo přijímacího řízení proběhne pravděpodobně v srpnu. Další informace najdete na webových stránkách www.voss-ova.cz.

Naši absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Je o ně zájem především proto, že mají daleko lepší praktické dovednosti a znalosti z dané problematiky než absolventi bakalářského studia VŠ hlavně díky mnoha hodinám věnovaným konkrétní praxi v oblasti sociální práce.

 

4. Desatero pro správný výběr VOŠ (pozn.: převzato od vzdělávací agentury AMOS)

 

 

6.3. 2010, Mgr. Hana Skalská

 • Obecné informace formou odpovědí na otázky.
 • Přehled oborů na VOŠ – kde je hledat, náš region.
 • Naše Vyšší odborná škola sociální v Ostravě-Mariánských Horách.
 • Desatero pro správný výběr VOŠ.
  1. Délka studia se pohybuje mezi dvěma až třemi a půl rokem.
  2. Studium by se mělo blížit svou organizací a pojetím výuky studiu na vysokých školách.
  3. Počet vyučovacích hodin - mělo by jich být kolem šestadvaceti týdně - a vůbec celé uspořádání studia by měly vytvářet prostor pro samostatnou práci studentů a volitelnost studijních předmětů nebo bloků. Proto je výhodou, když škola přijímá ke studiu dostatečný počet studentů.
  4. Odborná praxe by měla být souvislá a rozhodně by neměla trvat méně než několik měsíců. Teprve v takovém případě může student hlouběji nahlédnout do prostředí, dostat se k samostatným úkolům a samostatné práci. To využije při přípravě závěrečné práce, kterou na závěr studia obhajuje.
  5. Pedagogové působící na vyšší odborné škole používají jiné metody práce a jiný přístup ke studentům než učitelé na školách středních. Koneckonců i hloubka specializace je zde na zcela jiné úrovni. Proto, pokud vyšší odborná škola existuje společně se školou střední, měli by se přednášející na vyšší stupeň studia specializovat (ne tedy učit jednu hodinu na vyšší a další na střední škole). U samostatně existujících vyšších škol je v tomto ohledu situace přehlednější. V každém případě by měli se školou spolupracovat - a tedy pravidelně vyučovat - specialisté z praxe. Odpovídá to praktickému zaměření tohoto typu studia.
  6. Dobrá vyšší odborná škola by měla být dostatečně materiálně zabezpečena. To znamená, že by zde měla být knihovna se studovnou a dostatkem literatury. Samozřejmostí by měl být přístup studentů k výpočetní technice a internetu, a to i mimo výuku.
  7. Vyšší odborné školy by měly spolupracovat s obdobnými školami v zahraničí. To jim umožňuje vysílat část studentů na zahraniční stáže, respektive odborné praxe.
  8. Celkový počet studentů přijímaných do prvního ročníku, ale i studentů na celé škole může ovlivňovat kvalitu a pestrost studia. Větší škola s více studenty může nabídnout svým klientům větší pestrost, více volitelných prvků a snáze zabezpečí potřebnou profilaci vyučujících (malá škola si těžko bude vydržovat odborníka na úzkou speciální oblast).
  9. Školy by měly mít pro zájemce připravené vlastní informační materiály tak, aby se každý adept mohl se školou seznámit a to nejen co se týká cílů či parametrů studia. Nakonec, proč si neověřit, jak školní realita odpovídá tomuto desateru. Mnohé informace lze dnes najít i na Internetu.
  10. Určitě dobrým vysvědčením pro vyšší odbornou školu je ocenění certifikátem kvality EVOS. Ten potvrzuje, že studijní obor obstál v hodnocení kvality. To probíhá za účasti specialistů z praxe, učitelů vysokých a vyšších škol a pedagogických odborníků. Je ale třeba říci, že zdaleka ne všechny školy toto hodnocení podstoupily, jinými slovy: nemá-li škola certifikát EVOS, neznamená to ještě, že je nekvalitní.