KARIEROVÉ PORADENSTVÍÚvod

Škola


Studium


Problémy při studiu


Práce


Služby a informace

 

Uplatnění absolventů 2014

Maturita v roce 2009

Ve školním roce 2008/2009 ukončilo denní studium na naší obchodní akademii 168 absolventů. Údaje o jejich pomaturitním uplatnění jsou zpracovány k 1. 10. 2009 a jsou založeny na informacích od 145 respondentů.

Z výsledků průzkumu vyplývá (viz tabulka č.1), že většina respondentů, asi 88%, studuje na vysokých školách (z toho asi 78 % studuje ekonomické obory, zejména na VŠB). Do zaměstnání nastoupili jen 4 z respondentů, tj. asi 3%, jazyky v rámci pomaturitního studia nebo v zahraničí studují rovněž 4 respondenti. Osm respondentů je vedeno na úřadu práce, což tvoří asi 6%. Jen dva žáci se stali studenty vyšších odborných škol. Dvacet tři absolventů však nepodalo o svém uplatnění žádné informace, což činí asi 14% z celkového počtu absolventů. Tabulka č.2 pak popisuje situaci z hlediska všech absolventů. Z tohoto pohledu studuje na vysokých školách asi 76% našich žáků. Tabulky č.3 a 4 udávají přehled uplatnění našich absolventů na vysokých školách.

Na webových stránkách Úřadu práce v Ostravě je k 30. 9. 2009 evidováno 6 absolventů oboru Obchodní akademie, 1 absolvent oboru Ekonomické lyceum a 3 absolventi oboru Veřejnosprávní činnost.

Maturita v roce 2008

Ve školním roce 2007/2008 ukončilo denní studium na naší obchodní akademii 170 absolventů. Údaje o jejich pomaturitním uplatnění jsou založeny na informacích od 143 respondentů dodaných do 25.9. 2008.

Z výsledků průzkumu vyplývá (viz. tabulka 1), že z celkového počtu 143 respondentů studuje asi 85% na vysokých školách a asi 3 % se stala studenty vyšších odborných škol. Do zaměstnání nastoupilo 11 absolventů, tj. asi 8%, jazyky v rámci pomaturitního studia nebo v zahraničí studuje 5 absolventů, což činí asi 3%. Jen 1 absolvent uvedl, že je veden na úřadu práce, což dělá asi 1%.

Tabulka č.2 popisuje dané výsledky vzhledem k celkovému počtu absolventů, tj. včetně těch, kteří nedodali požadovanou informaci o svém uplatnění a kteří tvoří asi 16% z celkového počtu absolventů. Tabulka č.3 podává přehled o výběru vysokých škol, na které nastoupili naši absolventi. Z ní je patrné, že 86% z těch, kteří uvedli, že studují na VŠ, jsou studenty ekonomických oborů (zejména na VŠB-EkF), 10% se věnuje humanitním oborům, 2% studují právnické obory a 2% nastoupila na nějaké jiné obory. Podrobný přehled o fakultách nebo oborech, které studují naši absolventi, podává tabulka č.4.

Z informací Úřadu práce v Ostravě, který zpracoval přehled absolventů SŠ evidovaných na úřadu práce, vyplývá, že k 30.9. 2008 zde bylo evidováno 8 našich absolventů, z toho 7 z oboru Obchodní akademie a 1 z oboru Ekonomické lyceum, přičemž není zřejmé, zda se jedná o absolventy z roku 2008 nebo o absolventy z předcházejících let.

 

6.12. 2008, Mgr. Skalská

Absolventi OA 2008

Absolventi OA 2009

Uplatnění absolventů 2014