Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Registrační číslo projektu: 1003/2016/ŠaS


Cíle projektu:

  • V projektu bude zpracován e-learningový kurz, ve kterém budou umístěny studijní materiály pro zapojené předměty.

  • Vyučující budou nad rámec vyučovacích hodin poskytovat svým žákům konzultace vždy k probíranému tematickému celku.

  • Ke zvýšení atraktivity výuky bude u vybraných tematických celků využívána interaktivní tabule.

  • Vybavení kmenových učeben výpočetní a prezentační technikou, která umožní cizí jazyk efektivně vyučovat.

Přínosy projektu je možné vymezit takto:

  • Zvyšování jazykové gramotnosti v rámci odborných ekonomických předmětů posilující odborně-jazykové kompetence žáků.

  • Posilování prostupnosti přechodu žáků ze střední školy na vysokou školu, kde mohou jazyk dále rozvíjet a prohlubovat, případně si volit na VŠ jazykové mutace předmětů.

  • Lepší jazyková vybavenost absolventů školy ve vazbě na jejich budoucí uplatnění v praxi v zahraničních firmách a to nejen v rámci zemí EU.

Předměty vyučované v rámci bilingvní výuky:

  • Vybrané kapitoly z ekonomiky – Ing. Petra Nováková a Mgr. Pavla Kubaláková

  • Vybrané kapitoly z ekonomie – doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

 

 

Financováno z rozpočtu SMO.