Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Registrační číslo projektu: 1045/2015/SVZV


Cíle projektu:

  • V projektu bude zpracován e-learningový kurz, ve kterém budou umístěny studijní materiály pro zapojené předměty.
  • Vyučující budou nad rámec vyučovacích hodin poskytovat svým žákům konzultace vždy k probíranému tematickému celku.
  • Ke zvýšení atraktivity výuky bude u vybraných tematických celků využívána interaktivní tabule.

 

Přínosy projektu je možné vymezit takto:

  •  zvyšování jazykové gramotnosti v rámci odborných ekonomických předmětů posilující odborně-jazykové kompetence žáků;
  • posilování prostupnosti přechodu žáků ze střední školy na vysokou školu, kde mohou jazyk dále rozvíjet a prohlubovat, případně si volit na VŠ jazykové mutace předmětů;
  • lepší jazyková vybavenost absolventů školy ve vazbě na jejich budoucí uplatnění v praxi v zahraničních firmách a to nejen v rámci zemí EU.

 

Předměty vyučované v rámci bilingvní výuky:

  • Vybrané kapitoly z ekonomiky – Ing. Petra Nováková
  • Vybrané kapitoly z ekonomie – Ing. Jan Nevima, Ph.D.

 

 

Financováno z rozpočtu SMO.