Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2014

 

Cíle projektu:

  1. V projektu bude zpracován e-learningový kurz, ve kterém budou umístěny studijní materiály pro zúčastněné předměty, v rámci kterých bude výuka probíhat metodou CLIL.

  2. Vyučující budou nad rámec vyučovacích hodin poskytovat svým žákům konzultace vždy k probíranému tematickému celku.

  3. Samotná metoda CLIL bude uplatněna po předchozím výkladu v ČJ a následně proběhne resumé problematiky v anglickém jazyce.

  4. Ke zvýšení atraktivnosti výuky bude využíváno interaktivní tabule a vizualizér (bude v rámci projektu pořízeno), žákům to usnadní orientaci nejen v učivu, ale především v jazyce.                                              

Přínosy projektu je možné vymezit takto:

  1. zvyšování jazykové gramotnosti u předmětů všeobecně vzdělávacích i odborných;

  2. posilování prostupnosti přechodu žáků ze střední školy na vysokou školu, kde mohou jazyk dále rozvíjet a prohlubovat;

  3. lepší jazyková vybavenost absolventů školy ve vazbě na jejich budoucí praxi v odborném jazyce.

 

Vyučované předměty s využitím metody CLIL

Bankovnictví – 3. ročník OA
Veřejné finance – 4. roční VES
Matematika – 1. ročník OA
Ekonomie – 4. ročník OA a EL
Informační a komunikační technologie – 2. ročník OA, EL a VES

Financováno z rozpočtu SMO.