Projekt ESF 0023 - Identifikace projektu

Název projektu:

Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou formu vzdělávání

 

Identifikace projektu

 

Číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/13.0023
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Název oblasti podpory: Vyšší odborné vzdělávání

 

Stručná anotace projektu:

Základní cílem projektu bylo inovovat stávající vzdělávací program s ohledem na požadavky trhu práce a rozšířit možnost studovat tento program o kombinovanou formu vzdělávání a program předložit k akreditaci. V první fázi projektu došlo k evaluaci silných a slabých stránek  stávajícího vzdělávacího programu. Evaluace probíhala na základě konzultací se studenty, odborníky s praxe a jiných škol. Bylo zjištěno, že mezi silné stránky stávajícího vzdělávacího programu patří zejména velký podíl odborné praxe a důraz na odborné předměty jako je právo, metody sociální práce a sociální politika. Za silné stránky bylo také považováno množství volitelných předmětů, které studenty připravovaly pro činnost v praxi sociální práce. Jako slabé stránky byly označeny zejména tyto jevy – vysoká časová náročnost studijního programu, vysoká hodinová dotace některých předmětů, nepřítomnost hodnocení ECTS, které by umožňovalo prostupnost na jiné školy. Připravený akreditační spis byl předán k akreditaci na podzim roku 2010. Na jaře roku 2011 byl inovovaný vzdělávací program akreditován. Akreditace byla udělena do roku 2016. Následně byly učiněny potřebné kroky k tomu, aby byla kombinovaná forma studia zapsána, a mohlo se začít vzdělávat v této formě studia od školního roku 2011/2012. Do kombinované formy studia bylo následně přijato 30 studentů. Důležitou součástí projektu byla také příprava studijních opor k jednotlivým akreditovaným předmětům pro první až třetí ročník. V dubnu roku 2012 byla uspořádána konference, kde byli pozvání nejen studenti ale také odborníci z praxe a z jiných škol. Na konferenci byly prezentovány dosažené cíle projektu.

Cílové skupiny projektu: studenti VOŠS a pedagogové VOŠS

Dosažené výsledky projektu:

Název ukazatele

Plánovaná hodnota

Dosažená hodnota

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů

0

53

Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb

15

33

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů celkem

60

212

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů celkem

60

212

Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání

15

36

Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání

25

32

Počet úspěšně podpořených osob - pedagogických a akademických pracovníků

24

32

Počet úspěšně podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů

30

124